Právní předpisy

Vydavatel

Framasoft

Zákon o sdružení 1901 vyhlášený v podprefektuře Arles 2. prosince, 2003 pod číslem 0132007842

N° Siret: 500 715 776 00026

Sídlo: sídlo: Association Framasoft
c/o Locaux Motiv
10 bis, rue Jangot
69007 LYON
FRANCE

Kontaktovat nás můžete: https://contact.framasoft.org

spolupředseda, správa publikací

Cyrille Largillier, Gaëtan Chabert, Maïtané Lenoir

Hostitelská společnost


Počítače a svobody

Shromážděné osobní údaje

Ve Francii jsou osobní údaje chráněny zákonem č. 78-17 ze dne 6. ledna 1978, Zákon č. 2004-801 ze dne 6. srpna 2004, článek L. 226-13 trestního zákoníku a evropská směrnice ze dne 24. října 1995.

V každém případě Framasoft shromažďuje osobní údaje o uživateli (jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo), které jsou potřebné pro služby nabízené stránkami sítě Framasoft, zejména pro zápis s diskusním prostorem prostřednictvím online formulářů nebo pro statistické zpracování diskusních fór. Uživatel tyto informace poskytuje s plným vědomím skutečností, zejména když je sám zadává. V tomto okamžiku je uživateli sítě Framasoft určeno, zda jsou informace, které má poskytnout, povinné, či nikoli.

Statistická analýza a důvěrnost informací

Abychom mohli přizpůsobit stránky požadavkům našich návštěvníků, analyzujeme návštěvnost našich stránek pomocí systému Matomo. Matomo generuje soubor cookie s jedinečným identifikátorem, jehož doba uložení je omezena na 13 měsíců. Shromážděné údaje (IP adresa, User-Agent...) jsou anonymizovány a uchovávány po dobu 6 měsíců. Nejsou předávány třetím stranám ani používány k jiným účelům.

Oprava shromážděných osobních údajů

V souladu s ustanovením článku 34 zákona č. 48-87 ze dne 6. ledna 1978 má uživatel právo na změnu osobních údajů, které o něm byly shromážděny. Za tímto účelem zašle uživatel na adresu Framasoft:

  • můžete nám zaslat e-mail prostřednictvím kontaktního formuláře
  • dopis na adresu sídla sdružení (uvedenou výše), v němž uvede své jméno nebo obchodní firmu, svou fyzickou a/nebo elektronickou adresu a případně odkaz, který má jako uživatel stránek color.soft.

Změna bude provedena v přiměřené lhůtě od data obdržení žádosti uživatele.


Omezení odpovědnosti

Tyto stránky obsahují informace zpřístupněné externími komunitami nebo společnostmi nebo hypertextové odkazy na jiné stránky, které nebyly vytvořeny společností Framasoft. Obsah zpřístupněný na těchto stránkách je poskytován pouze pro informační účely. Existence odkazu této stránky na jinou stránku nepředstavuje potvrzení této stránky nebo jejího obsahu. Je na uživateli internetu, aby tyto informace používal s rozvahou a kritickým myšlením. Odpovědnost Framasoft nemůže být zavázána kvůli informacím, názorům a doporučením třetích stran.

Framasoft nemůže nést odpovědnost za přímé nebo následné škody nepřímé způsobené na materiálu uživatele, při přístupu na stránky, a vyplývající buď z použití zařízení, které nesplňuje požadované technické specifikace, buď z výskytu chyby nebo nekompatibility.

Framasoft rovněž nemůže nést odpovědnost za škody. nepřímé (jako je ztráta trhu nebo ztráta šance) vyplývající z používání stránek.

Na stránkách Framasoft jsou uživatelům k dispozici interaktivní prostory (možnost klást dotazy v kontaktní oblasti). Framasoft si vyhrazuje právo vymazat bez předchozího formálního upozornění jakýkoli obsah uložený v tomto prostoru, který by byl v rozporu s platnými právními předpisy ve Francii, zejména s ustanoveními o ochraně osobních údajů. V případě potřeby si Framasoft rovněž vyhrazuje možnost uplatnit občanskoprávní a/nebo trestněprávní odpovědnost uživatele, zejména v případě rasistického, urážlivého, hanlivého nebo pornografického sdělení, a to bez ohledu na použité médium (text, fotografie...).

Smluvní omezení týkající se technických údajů

Framasoft nemůže nést odpovědnost za hmotné škody spojené s používáním stránek. Kromě toho se uživatel stránek zavazuje, že bude na stránky přistupovat s použitím aktuálních materiálů, neobsahujících viry a s aktuálním prohlížečem.

Duševní vlastnictví

Za obsah stránek odpovídají jejich uživatelé.


Právní informace sdružení Framasoft,
6. října 2014.